جهت واریز وجه از شماره های زیر استفاده کنید:

کلیه حساب ها به نام: سمیه عظیمی میباشد

                                                               ملت
     
شماره حساب ۵۳۷۴۵۷۳۳۸۶
شماره کارت ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۹۱۴۵-۳۶۱۳
شماره شبا IR07 0120 0100 0000 5374 5733 86